RSS icon
Twitter icon
Facebook icon
Vimeo icon
YouTube icon

Optimization of photon storage fidelity in ordered atomic arrays